Zotel sp.j.

Serwis
Podstawowe informacje:
Nasz serwis zajmuje się obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych przez nas produktów. Naprawiamy głównie aparaty telefoniczne, zegary itp.. Szczegóły odnośnie gwarancji i napraw gwarancyjnych zawiera jego elektroniczna forma, znajdująca się zwykle na stronie produktu. Tam też znajdują się instrukcje obsługi i inne wymagane dokumenty.
Uwaga: Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Kontakt:
Adres: Zotel sp.j.
04-672 Warszawa, Klimontowska 23
telefon: 22 812 72 80
e-mail: serwis@zotel.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15 do 16:45

Naprawy pogwarancyjne:
Postępowanie w przypadku naprawy pogwarancyjnej.
Prosimy o kontakt telefoniczny (22) 812 72 80 lub e-mailem z serwisem w celu określenia wstępnej kwoty naprawy oraz sposobu dalszego postępowania. Po naprawie aparat zostanie odesłany do adresata za pobraniem uwzględniającym koszt naprawy.
Naprawy gwarancyjne:
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby sprzęt zakupiony przez Państwo działał niezawodnie przez wiele lat. Jeżeli jednak zdarzy się, że pracuje on nieprawidłowo, prosimy sprawdzić czy nie można rozwiązać problemu przy pomocy Instrukcji Obsługi lub konsultując się z naszym serwisem.
W przypadku stwierdzenia usterki można wybrać jedno z następujących rozwiązań:
 • Dostarczyć uszkodzone urządzenie do Serwisu Centralnego. Serwis pracuje Poniedziałek-Piątek w godzinach 9:15-16:45.
 • Dostarczyć uszkodzony aparat do punktu sprzedaży.
Nasza firma odeśle urządzenie po naprawie na własny koszt. Warunkiem bezpłatnego odesłania jest zasadność roszczenia gwarancyjnego.
Adres serwisu centralnego:
ZOTEL Sp.j.
ul. Klimontowska 23
04-672 Warszawa
W celu uznania reklamacji prosimy o dołączenie do uszkodzonego sprzętu:
 • Dowód zakupu
 • Krótki opis usterki
 • Adres nadawcy wraz z nr telefonu kontaktowego.
Uwaga:
 • Przesyłki bez dowodu zakupu będą traktowane jako naprawy pogwarancyjne / odpłatne / a odesłanie sprzętu nastąpi na koszt Klienta.
 • Serwis nie przyjmuje przesyłek wysłanych na nasz koszt.
Ogólne warunki gwarancji:

Firma Zotel Spółka Jawna K. Skrocki, Z. Stępień wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108798, NIP 5242234572, REGON 013240553, GIOŚ nr E000756712180WZ jest producentem urządzeń o nazwie CASTEL® i gwarantuje w terminie gwarancji, że sprzedawane przez siebie oraz przez sieć sprzedaży urządzenia CASTEL®, są objęte niniejszą gwarancją i że urządzenia CASTEL®, są wolne od wad i usterek spowodowanych wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Powyższe nie oznacza, że w urządzeniu nie wystąpią wady i usterki. Sprawne działanie urządzenia CASTEL®, oznacza działanie zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi urządzenia CASTEL®. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest nabywcy urządzenia CASTEL® , zwanego dalej „Kupującym”, który nabył nowe urządzenie CASTEL®.

Adres Serwisu Centralnego
Zotel-Serwis
04-672 Warszawa
ul. Klimontowska 23/25
e-mail:serwis@zotel.pl
tel: 22 812 72 80
Serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15-16:45

Urządzenia CASTEL® objęte są ochroną gwarancyjną, która zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia, których usterki były następstwem użycia wadliwych części lub defektów produkcyjnych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania gwarancji -24 miesiące od dnia zakupu urządzenia CASTEL®.
 3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu urządzeń CASTEL® wydany przez Sprzedawcę.
 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
  1. Wadliwego urządzenia CASTEL® wraz z informacją o uszkodzeniu (usterce).
  2. Dowodu zakupu urządzenia CASTEL®.
 5. Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.
 6. Gwarancja obejmuje usterki urządzenia spowodowane wadliwymi podzespołami lub defektami produkcyjnymi.
 7. W ramach naprawy gwarancyjnej zapewnione są części zamienne oraz robocizna, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji
 8. Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach, zatarcia numeru fabrycznego urządzenia (o ile został nadany) lub naniesienia poprawek przez osoby nieupoważnione.col-3
 9. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia rekomendujemy kontakt telefoniczny z Serwisem Centralnym na numer 22 812 72 80 (czynny poniedziałek-piątek w godz. 9:15 do 16:45). Po wstępnej diagnozie telefonicznej, jeżeli będzie to konieczne, zostaną Państwo poinformowani o sposobie dalszego postępowania.
 10. W przypadku konieczności naprawy sprzętu możliwe są następujące rozwiązania:
  1. Dostarczenie urządzenia CASTEL® do Serwisu Centralnego –czas naprawy do 7 dni roboczych.
  2. Wysłanie urządzenia CASTEL® do Serwisu Centralnego. W przypadku zasadności reklamacji odesłanie nastąpi na koszt Serwisu. Czas naprawy 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
  3. Dostarczenie urządzenia CASTEL® do punktu sprzedaży. Czas naprawy 14 dni od daty otrzymania urządzenia.
 11. Kupujący dostarczając urządzenie CASTEL® do Serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest do przygotowania przesyłki urządzenia w sposób umożliwiający jego odbiór i bezpieczny transport. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
 12. Dostarczony do serwisu sprzęt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności
 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń: mechanicznych, powstałych z winy użytkownika lub wskutek nieprawidłowej eksploatacji; powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją obsługi instalowania, użytkowania, konserwacji i przechowywania; powstałych w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, zalania cieczą, działania środków chemicznych; na skutek wystąpienia przepięcia w sieci telefonicznej lub energetycznej itp. , a także naprawy gwarancyjne nie obejmują okresowych konserwacji i przeglądów urządzeń, a w szczególności czyszczenia, regulacji, sprawdzenia działania, korektę błędów obsługi lub programowania ustawień użytkownika oraz innych czynności, dokonania których winien dokonać użytkownik, zgodnie z instrukcją. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów urządzenia, takich jak materiały eksploatacyjne oraz innych części (wymienionych w instrukcji użytkownika/obsługi oraz dokumentacji technicznej)posiadających określony czas działania, chyba że niniejsza gwarancja stanowi inaczej.
 14. Gwarancją nie są objęte baterie i akumulatory, uszkodzenia mechaniczne akcesoriów takich jak: kable połączeniowe, anteny teleskopowe, uszkodzenia mechaniczne klawiszów, zaczepów itp.
 15. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, napraw poza autoryzowanym serwisem oraz zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.
 17. Okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.
 18. Kupującemu przysługuje prawo wymiany urządzenia CASTEL® na nowy poprzez Autoryzowany Serwis, jeżeli:
  1. W terminie gwarancji, o którym mowa w pkt. 1, Centralny Serwis dokona trzech napraw gwarancyjnych, a urządzenie będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Centralny Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak urządzenia w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa, Centralny Serwis dokona wymiany urządzenia CASTEL® na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z aktualnej oferty handlowej.
 19. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem:
e-mail: serwis@zotel.pl
tel: 22 812 72 80